load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือ ปวช. นักศึกษาอุดมศึกษา หรือ ปวส. และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข” โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตร จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง พลังงาน : พระราชดำริด้วยพระปรีชายิ่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด