load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 หัวข้อ พระสงฆ์สาวกศาสดา เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับสำนวนที่ชนะการประกวดจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.thethaibar.or.th
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด